VEDTEKTER for

Fauske
Næringsforum

§2: FORMÅL

Fauske Næringsforum skal være en medlemsorganisasjon med formål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver for utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv i Fauske Kommune og omegn.

§ 1: NAVN.

Organisasjonens navn er: FAUSKE NÆRINGSFORUM.
Org nr. 969 983 370
Adr. Postboks 23 – Sjøgata 70 – 8201 Fauske

§ 2: FORMÅL.

Fauske Næringsforum skal være en medlemsorganisasjon med formål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver for utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv i Fauske Kommune og omegn.

§ 3: MEDLEMSKAP I FAUSKE NÆRINGSFORUM.

3.1 Som medlemmer i Fauske Næringsforum opptas bedrifter,
næringsrelaterte foreninger og organisasjoner. De som ikke kan oppnå indirekte medlemskap gjennom relevant bransjeforening, kan være direkte tilsluttet Fauske Næringsforum ved individuelt medlemskap.

3.2 Fauske Næringsforum skal være paraplyorganisasjon for forannevnte.

3.3 Som medlem å regne – er når service -/medlemsavgift er betalt.

§4: FAUSKE NÆRINGSFORUMS ORGANER.

4.1 Styret.
Fauske Næringsforum skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varemedlemmer. Som styremedlem må en være tilknyttet/ansatt i medlemsbedrift -/organisasjon.

Funksjonstiden er for styrelederen er ett år, for styremedlemmene to år og for varemedlemmene ett år. Jfr dog
foranstående ledd.

4.2 Årsmøtet.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned og behandler følgende saker:

* Styrets åreberetninger.
* Revidert regnskap.
* Budsjett og fastsettelse av serviceavgift for påfølgende år.
* Forslag til arbeidsprogram.
* Valg i henhold til § 4.1. samt valg av to medlemmer til valgkomiteen og revisor.
* Andre saker nevnt i innkallingen.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 – to – uker før årsmøtet.

4.3 Stemmerett
Stemmerett på årsmøtet har de medlemmer som har betalt service – /medlemsavgift. Jfr. §3.3 og § 6.3

§ 5: STYRETS ARBEID.

5.1 Styret ansetter daglig leder. For daglig leder utarbeides arbeidsinstruks.
Daglig leder har prokura på vegne av Fauske Næringsforum.

5.2 Styret skal ha jevnlige møter eller når styreleder/to av
styremedlemmene ber om det. Møtene innkalles normalt med en ukes varsel. Det føres protokoll fra styremøtene.

5.3 Styret kan oppnevne AU/prosjektgrupper med egne styringsorgan for å gjennomføre spesielle, tidsbegrensende tiltak i overensstemmelse med Fauske Næringsforums formålsparagraf.

§ 6: ØKONOMI.

6.1. Fauske Næringsforums økonomi skal basere seg på serviceavgift fra medlemmene samt inntektsgivende prosjektarbeid. Fauske Næringsforums regnskap skal revideres av registrert revisor.

6.2 Serviceavgiften skal være differensiert etter antall årsverk pr. bedrift

1. 1 – 3 årsverk 
2. 4 – 10 årsverk 
3. 11 – 20 årsverk 
4. 21 – 40 årsverk 
5. 41 – 80 årsverk 
6. over 80 årsverk 
7. Organisasjoner – VG skoler – Institusjoner o.l. 
jfr § 3.3 og § 4.2 – 2. ledd

6.3 Med henvisning til §4, siste ledd har medlemmene på årsmøtet gradert stemmevekt etter følgende skala:

For kontingentklasse 1, 2 og 7 – 1 stemme
For kontingentklasse 3 og 4 – 2 stemmer
For kontingentklasse 5 – 3 stemmer
For kontingentklasse 6 – 4 stemmer

6.4 Til drift av bransjeforeningene tilbakeføres del av serviceavgiften i henhold til årsmøtevedtak og vedtekter.

6.5 Større tiltak, jfr. § 5.3. ledd, som måtte bli planlagt gjennomført og som vil kunne få økonomiske konsekvenser, skal være fullt utredet med nødvendige drifts- og inntekts-/finansieringsbudsjett før det kan iverksettes.

§ 7: VALGKOMITÉ.

Fauske Næringsforum skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer, hvorav to medlemmer velges på årsmøtet. Det tredje medlemmet velges av styret som også utpeker valgkomiteens leder.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER.

Forandringer av disse vedtekter kan skje på årsmøtet. For at slike endringer skal være gyldige må 2/3 av de fremmøtte medlemmer ha stemt for endringsforslaget, og som har betalt serviceavgift for inneværende periode.

§ 9 MARKEDSRÅDET I FAUSKE NÆRINGSFORUM.

Markedsrådets formål er å ivareta Handels- og Servicenæringens interesser – fremme næringens utvikling og arbeide for et godt kollegialt samhold.

Markedsrådet skal være integrert som medlem i Fauske Næringsforum med de rettigheter og plikter dette medfører. Dette gir medlemmene indirekte og direkte tilgang til Fauske Næringsforums service og medlemsaktiviteter: Som medlem opptas bedrifter tilknyttet service – handels og reiselivsrelaterte bedrifter i Fauske Kommune og omegn.

Markedsrådet kan tilføres midler til aktiviteter gjennom budsjettert og prosjektplan. Dette skjer gjennom serviceavgiften jfr. §6.4.

Som medlem i Markedsrådet registreres ved innbetalt kontingent/serviceavgift.

MARKEDSRÅDETS ARBEID:

Markedsrådet ledes av et styre på 5 medlemmer med 1 varamedlem.

Lederen velges for 1 år.
Medlemmene velges for 2 år.

Markedsrådet bør være sammensatt av medlemmer fra ulike bransjer.

Markedsrådet lager markeds- /aktivitetsplan for året. Kan integreres i andre markedsplaner i Fauske. Eks. Amfi Fauske og Fauske Handelsspark.

Årsmøtet i Fauske Næringsforum er Markedsrådets høyeste myndighet og årsmøtet velger styret til Markedsrådet.

Daglig leder i Fauske Næringsforum er sekretariat for Markedsrådet.

§ 10 OPPLØSNING AV FAUSKE NÆRINGSFORUM.

Fauske Næringsforum kan oppløses av årsmøtet etter forslag fra styret. Slikt vedtak krever at 2/3 av de fremmøtte medlemmer har stemt for oppløsning. De fremmøtte må ha betalt serviceavgift for inneværende periode.

Eventuell formue blir i så tilfelle å tilfalle de bransjeforeninger som er aktive.

Fauske 6. februar 1995.

Revidert 19. mars 1997.
Revidert 18. mars 2002.
Revidert 30. mars 2004.
Revidert 12. april 2018.
Revidert 22. mars 2019